Detektívna služba
Detektívna služba je svojou podstatou najcitlivejším druhom bezpečnostnej služby, najmä pokiaľ ide o možnosť zásahu do osobnostných práv.


čítať viac
Strážna služba
Strážnou službou sa rozumie výkon stráženia formou fyzickej ochrany osoby „osobná ochrana“ alebo majetku „ochrana majetku a objektov“. Ďalej zabezpečovanie výkonu fyzickej ochrany pri konaní kultúrnych a športových podujatí. čítať viac

O nás

Naša spoločnosť podniká na základe licencií v oblasti komerčných bezpečnostných služieb v rozsahu zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Našou prioritou je 100% diskrétnosť. Všetko prebieha v maximálnej diskrétnosti, stretnutia sú na rôznych miestach a informácie o priebehu akcie sú odovzdávané osobne.

Naša spoločnosť ctí a dodržiava zákony a všeobecne záväzné právne predpisy. Svoju činnosť vykonáva flexibilne, rýchlo a bez zbytočných prieťahov. Zachováva mlčanlivosť o všetkých veciach, ktoré sa dozvie v súvislosti s poskytovaním bezpečnostných služieb. Ctí si svojich klientov, ich dôveru, ktorú jej preukazujú tým, že jej zveria časť svojho know-how a vecí, ktoré predstavujú ich obchodné tajomstvo. Svoju činnosť vykonáva odborne a spoľahlivo. Naša spoločnosť rieši neštandardné životné, rodinné, pracovné či obchodné situácie a vzťahy.

Konateľom spoločnosti je Mgr. Peter Urgoš, ktorý je bývalým dlhoročným pracovníkom polície s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami a ktorý pracoval na rôznych funkciách v policajnom zbore. Je držiteľ Osvedčenia vydaného Národným bezpečnostným úradom podľa § 26 ods.1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stupeň utajenia “ Dôverné“ s platnosťou do: 18.11.2024.

Cenová kalkulácia bude stanovená na základe požiadaviek a náročnosti odberateľa a dohodnutá pri osobnom rokovaní po dohode s klientom.

Vzhľadom na diskrétnosť vykonávaných služieb neuvádzame žiadne referencie od našich klientov.

 
 

Kontakty

DURPES s.r.o.
Štúrova 36/9
017 01 Považská Bystrica

IČO: 48 025 186
Tel.č.: 0907 759 025
email: detective@durpes.sk
web: durpes.sk